Obowiązek informacyjny wobec dziennikarzy

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest DHL Parcel Polska sp. z o.o., z siedzibą Warszawie (adres: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa), dalej zwany "DHL".

Inspektor ochrony danych DHL

W DHL został powołany Inspektor Ochrony Danych, Marcin Balmas, dalej zwany "IOD", z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Ci praw, wysyłając maila na adres: dpo.parcel@dhl.com

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania odpowiedzi, załatwienia zgłoszonej sprawy oraz do przyszłych kontaktów w celu przekazywania aktualnych informacji prasowych dotyczących DHL.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes DHL polegający na udzieleniu odpowiedzi i załatwieniu sprawy zgłoszonej DHL oraz polegający na upowszechnianiu informacji o DHL.

Kategorie danych

DHL przetwarza następujące Twoje dane: imię i nazwisko, adres email, telefon, przynależność redakcyjna.

Komu i gdzie DHL może przekazać Twoje dane? Kto może być odbiorcą Twoich danych poza DHL? (informacje o odbiorcach danych)

Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami DHL, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez DHL.

Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe DHL może przekazać jedynie podmiotom:

(i)  współpracującym z DHL i realizującym na rzecz DHL usługi, w tym przewozowe, lub
(ii)  ubezpieczycielom DHL, lub
(iii) organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, lub
(iv) organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom DHL i doradcom DHL, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony DHL przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez DHL roszczeń.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Jak długo DHL będzie przechowywać Twoje dane? (informacje o okresie przechowania danych)

Twoje dane osobowe DHL będzie przechowywał przez okres, w którym dochodzi do czynnego kontaktu z DHL z Twojej strony. W razie braku czynnego kontaktu przez okres 12 miesięcy, DHL zakończy przetwarzanie Twoich danych i będzie je przechowywał nie dłużej niż przez kolejne 3 lata.

Informacja o przysługujących Ci prawach

W związku z tym, że DHL przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci wiele praw. Poniżej przedstawiamy ich zwięzły opis. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z IOD DHL za pośrednictwem emaila: dpo.parcel@dhl.com.

Jeżeli zwrócisz się do DHL z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, DHL może skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. DHL będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Jeżeli DHL wykaże, że Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, DHL może: a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy DHL przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez DHL, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejne kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych niekompletnych o ile takie uzupełnienie niezbędne jest w ramach celów przetwarzania danych.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie będziesz mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) dane osobowe nie są już potrzebne DHL ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; d) w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie DHL są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DHL.

Na skutek sprzeciwu DHL zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

Źródło danych

Twoje dane uzyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych.

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych

Wszelkie dane podajesz dobrowolnie.

Informacja o konsekwencjach niepodania danych

Brak podania określonych informacji może uniemożliwić kontakt z Tobą.

Informacja o wykorzystywaniu danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.