OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO ZAMIESZCZENIA W KOMUNIKACIE DO KANDYDATA, KTÓRY PRZESŁAŁ SWOJE DOKUMENTY APLIKACYJNE BEZ ZWIĄZKU Z KONKRETNĄ REKRUTACJĄ

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa ("DHL").

Możesz skontaktować się z nami drogą pisemną lub poprzez następujący e-mail: dpo.parcel@dhl.com

2. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

W DHL został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych ("IOD"), Marcin Balmas. Jest to osoba, z którą możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez następujący e-mail: dpo.parcel@dhl.com.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

DHL będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 ("RODO").

Twój adres e-mail może zostać wykorzystany w celu przesłania zaproszenia do wypełnienia ankiety związanej z badaniem satysfakcji kandydata dotyczącym jakości procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym zakresie będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzeniu takiej ankiety (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania - aby skorzystać z tego prawa skontaktuj się z naszym IOD (dane kontaktowe powyżej).

W uzasadnionych przypadkach, Twoje dane mogą być przez nas przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

4. Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom, tj. w szczególności: eRecruitment Solutions sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa oraz Sonru Ltd, Chelsea House, Distillery Road, Wexford, Ireland. W przypadku przeprowadzania procesu rekrutacji przy wsparciu eRecruitment Solutions Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym za pośrednictwem Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, która korzysta z mechanizmu standardowych klauzul umownych, a także RTCLab sp. z o.o., AL. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, która przekazuje dane poza EOG w ramach Programu Privacy Shield - informacje o odpowiednich zabezpieczeniach dostępne są pod dpo.parcel@dhl.com lub adresem korespondencyjnym Spółki.

5. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia Twojej zgody, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu otrzymania danych przez DHL/przesłania przez kandydata zgłoszenia rekrutacyjnego.

W przypadku Twojego udziału w toczącej się rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia podpisania umowy z wybranym kandydatem dla celów komunikacji wyników rekrutacji pozostałym kandydatom i ewentualnej dalszej korespondencji w tej sprawie. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym kandydatem a także przez cały okres wyjaśnienia zgłoszonych roszczeń - dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

6. Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Przysługują Ci także następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy DHL przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez DHL, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich niekompletnych danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawo do żądania przeniesienia Twoich danych, w tym prawo do otrzymania od DHL w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Ciebie dotyczących, które dostarczyłaś/dostarczyłeś DHL, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony DHL oraz prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przesłane przez DHL bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z naszym IOD (dane kontaktowe powyżej).

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Czy możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres dpo.parcel@dhl.com.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Czy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne?

Wszystkie dane osobowe podajesz dobrowolnie, jednak niepodanie danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia przez nas Twojej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

9. Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.