Współpraca na podstawie umowy cywilnoprawnej

1) Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa ("DHL").

Możesz skontaktować się z nami drogą pisemną lub poprzez następujący e-mail: dpo.parcel@dhl.com

2) Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

W DHL został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych ("IOD"), Marcin Balmas, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez następujący e-mail: dpo.parcel@dhl.com.

3) W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

DHL będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w następujących celach:

    a) w celu przeprowadzenia aktualnie toczącego się procesu rekrutacyjnego - podstawę prawną przetwarzania stanowi fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 ("RODO") , a w zakresie danych podanych przez Ciebie fakultatywnie - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a - w przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO);

    b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile udzieliłaś/eś zgody na przetwarzanie danych w tym celu - podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

    c) w uzasadnionych przypadkach - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom, tj. w szczególności: eRecruitment Solutions sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa oraz Sonru Ltd, Chelsea House, Distillery Road, Wexford, Ireland. W przypadku przeprowadzania procesu rekrutacji przy wsparciu eRecruitment Solutions Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym za pośrednictwem Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, a także RTCLab sp. z o.o., AL. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, które przekazują dane poza EOG korzystając z mechanizmu standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję EU decyzją 2010/87/UE - informacje o odpowiednich zabezpieczeniach dostępne są pod dpo.parcel@dhl.com lub adresem korespondencyjnym Spółki.

5) Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i przez okres 1 miesiąca od dnia podpisania umowy z wybranym kandydatem dla celów komunikacji wyników rekrutacji pozostałym kandydatom i ewentualnej dalszej korespondencji w tej sprawie. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu jej cofnięcia. W przypadku, gdy wyraziłaś/eś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu otrzymania danych przez DHL/przesłania przez kandydata zgłoszenia rekrutacyjnego. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym kandydatem a także przez cały okres wyjaśnienia zgłoszonych roszczeń - dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

6) Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Przysługują Ci także następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy DHL przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez DHL, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych, które Ciebie dotyczą;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawo do żądania przeniesienia Twoich danych, w tym prawo do otrzymania od DHL w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Ciebie dotyczących, które dostarczyłaś/dostarczyłeś DHL, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony DHL oraz prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przesłane przez DHL bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z naszym IOD (dane kontaktowe w punkcie 2 powyżej).

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Czy możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres dpo.parcel@dhl.com.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Czy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych żądanych przez DHL jest wymagane przez DHL dla celów przeprowadzenia rekrutacji.

Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Twojej kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

9) Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.