Obowiązek informacyjny w przypadku rekrutacji poprzez Linkedin

1)     Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa („DHL”).

 

2)     Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

W DHL został powołany Inspektor Ochrony Danych, Marcin Balmas, dalej zwany „IOD”, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Ci praw, wysyłając e-mail na adres: dpo.parcel@dhl.com.

3)     W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

DHL będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)       w związku z toczącym się procesem rekrutacyjnym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań rekrutacyjnych za pośrednictwem portalu LinkedIn (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 („RODO”);

b)       w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c)       w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4)     Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

DHL przetwarza następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane dotyczące edukacji, doświadczenia zawodowego i zainteresowań.

 

5)     Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom, tj. w szczególności eRecruitment Solutions sp. z o.o.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 

6)     Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Jeśli wyrazisz zainteresowanie udziałem w rekrutacji, Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i przez okres 6 miesięcy od wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach danej rekrutacji. W przypadku, gdy wyraziłaś/eś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż 1 rok. Jeśli nie wyrazisz zainteresowania udziałem w rekrutacji, Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte. W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, Twoje dane mogą być przez nas przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

 

7)     Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

 

Przysługują Ci także następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

-       prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy DHL przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez DHL, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;

-       prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich niekompletnych danych osobowych;

-       prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

-       prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

-       prawo do przeniesienie danych, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą a jednocześnie b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).

 

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8)     Informacja o prawie do cofnięcia zgody

W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia poprzez […]. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9)     Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy za pośrednictwem portalu LinkedIn.

 

10)  Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.